Famous Establishments and their Founders

Comments (0)
Famous Establishments and their Founders
S.No. Organisation Founder
1. Kashi Hindu University  Pandit Madan Mohan Malviya
2. Shanti Niketan       Ravindra Nath Tagore
3. Swaraj Party    CR Das and Motilal Nehru
4. Auroville Ashram     Aurobindo Ghosh
5. Indian Association     Surendra Nath Bannerjee
6. Theosophical Society    William Jones
7. Indian National Congress  A O Hume
8. Ramkrishna Mission   Swami Vivekananda
9. Sikh Dharam   Guru Nanak
10. Prarthana Samaj  Keshav Chandra Sen
11. Nyay Gautam
12. Samkhya  Kapil
13. Yoga  Patanjali
14. Khalsha Panth    Guru Gobind Singh
15. Anand Van   Baba Amte
16. Chipko Movement   Sunder Lal Bahuguna
17. Widow Remarriage   Ishwar Chandra Vidyasagar
18. Arya Samaj Swami Dayanand
19. Paunar Ashram Bhoodan Movement  Aacharya Vinoba Bhave
20. Sadakat Ashram    Dr. Rajendra Prasad
21. Nirmal Hriday  Mother Teresa
22. Forword Bloc Subhash Chandra Bose
23. Anand Milk Cooperative   VJ Kurien
24. Vikram Samvat  Chandra Gupta Vikramaditya
25. Khudai Khidmatgar  Khan Abdul Gaffar Khan
26. Home Rule League                Annie Besant/Bal Gangadhar Tilak
27. Brahmo Samaj   Raja Ram Mohan Roy
28. Gadar Party  Lala Hardyal

 

Practice Questions
Q1
Q.no:-1/5